Kent State Ashtabula Dean's Cabinet | Kent State Ashtabula | Kent State University

Kent State Ashtabula Dean's Cabinet

Kent State Ashtabula
Dean's Cabinet

Kevin Deemer
Assistant Dean
C103 Main Hall
kdeemer@kent.edu


Amanda Dolan
Director, Enrollment Management &
Student Services
A110 Main Hall
​adolan5@kent.edu

David Schultz
Director, Business Affairs & Operations
T110, Bookstore Building
wschult@kent.edu

Jason Tirotta
Manager, Communications & Marketing
B110, Main Hall
jtirotta@kent.edu