Summer 2015: Class Notes | Kent State Magazine | Kent State University

Summer 2015: Class Notes

Alumni Association MemberThe little sunburst denotes an Alumni Association member.