URCC Faculty Members
Name Position E-mail Phone Number
Paul Fehrmann Assistant Professor pfehrman@kent.edu 21659
Natalie Caine-Bish Associate Professor ncaine@kent.edu 22148
Tracy Laux Associate Lecturer tlaux@kent.edu 29889
Elwin Robison Professor erobison@kent.edu 20923
Clarence Uher Lecturer cuher@kent.edu 22315
Jonathan VanGeest Associate Professor jvangees@kent.edu 26514
Amy Petrinec Assistant Professor apetrine@kent.edu 28766
Michael Fisch Associate Professor mfisch@kent.edu 29388
Alex Seed Professor aseed@kent 29528
Larry Marks Associate Professor lmarks@kent.edu 21266
Ben Hoffman Assistant Professor bhoffm11@kent.edu 21266
Renee Roll Lecturer mroll@kent.edu 21377
Bansidhar Datta Associate Professor bdatta@kent.edu 23816
Rouzbeh Razavi Assistant Professor rrazavi@kent.edu 21115
Richard Meindl Professor rmeindl@kent.edu 27998